Dokumenter

Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

1     Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA.
2     Formål
Lagets formål er på best mulig måte å drive barnehage i Larvik kommune for samvirkeforetakets barn.
 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen driver med et ideelt, ikke økonomisk formål.
Barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagen.
Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets-/internkontrollrutiner.
3     Barnehagens organer
3.1    Eierstyret
* a)    Eierstyret ansetter daglig leder, daglig leder ansetter øvrig personale.
* b)    Eierstyret fastsetter instruks for de ansatte etter innstilling fra daglig leder
* c)    Eierstyret er økonomisk ansvarlig for samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan for barnehagen.
* d)    Eierstyret konstituerer seg selv.
3.2    Årsmøtet
Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste myndighet. Det er fastsatt egne vedtekter for samvirkeforetaket.

3.3    Samarbeidsutvalget
* a)    Samarbeidsutvalget har ansvar for den alminnelige drift innenfor rammer gitt av eierstyret og årsmøtet, i nær kontakt med daglig leder.
* b)    Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer.
* c)    Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver 2 representanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
* d)    Daglig leder har møte-, tale – og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.
* e)    Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Fastsetter selv funksjonstiden for eierstyrerepresentantene.
* f)    Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av eierstyret.
* g)    Styreleder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at styreleder har mottatt anmodning om å holde møte.
* h)    Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør styreleders stemme
* i)    Samarbeidsutvalget behandler bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten.

3.4    Foreldreråd
* a)    Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.
* b)    Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
* c)    Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til foreldrerådsmøter.
* d)    Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme til hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

4.1    Overordnet målsetting:
Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc. blir så god som mulig, slik at barnehagens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte. I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Larvik kommune.

4.2    Prioriteringer:
Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioriteringsrekkefølge. Barnehagen tilbyr 100% plasser.
1. 1.    Barn med funksjonshemninger skal ha prioritet ved opptak til barnehagen j.fr. Lov om barnehager § 13.
2. 2.    Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og §4-4 annet og fjerde ledd.
3. 3.    Endret oppholdstid.
4. 4.    Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
5. 5.    Barn av personalet
6. 6.    Barn som står på barnehagens øvrige venteliste.

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. Foreldre som er interessert i barnehageplass, kan ved henvendelse til daglig leder i barnehagen få utlevert søknadsskjema. Skjema finnes også på nett www.gapatrosten.no , www.privatebarnehager.no og www.larvik.kommune.no. Når søknadsskjema er mottatt i retur, og dette er utfylt korrekt, kommer det aktuelle barnet på venteliste. Ufødte barn kan ikke føres på venteliste.
Tidspunktet barnehagen mottar korrekt utfylt søknadsskjema i retur er ikke et opptakskriterium, men en ”kølapp” blant ellers like kandidater som: lik prioritet, alder, kjønn osv. ved ellers like forhold skal den som har ventet lengst ha fortrinnsrett.

4.3    Opptaksmyndighet
    Daglig leder fører ventelisten, og gjør innstilling om opptak.
Beslutningen om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse. Beslutningen om opptak kan påklages av foreldre/foresatte med barn på venteliste til barnehagen som første behandler saken. Dersom klagen internt ikke kan tas til etterretning blir klagen sendt til Larvik kommunes klageinstans for videre klagebehandling. Klage må fremsettes skriftlig innen 14 dager etter mottatt avslagsbrev.
Dersom to barn står likt og er oppført på ventelisten samme dag, skal opptaket avgjøres ved loddtrekning av daglig leder og eierstyrets leder. Ventelisten er tilgjengelig for gjennomsyn av medlemmer i samvirkeforetaket og foreldre/foresatte med barn på ventelisten.
Dersom kommunen disponerer plasser i barnehagen, har kommunen opptaksmyndighet, opptaksperiode og oppsigelsesfrist for disse plassene.
Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent Gapatrosten barnehage SA sine vedtekter og driftsvedtekter for barnehagen.

4.4    Opptaksperiode:
Barn som tas opp i barnehage har fast plass til skolepliktig alder. Når et barn slutter i barnehagen, skal plassen disponeres etter regler i vedtektene til barnehagen.

4.5    Utleie av plasser:
Utleie av plasser kan kun forekomme for et begrenset tidsrom dersom særlige tungtveiende grunner skulle tilsi at dette er rimelig. Særlig tungtveiende grunner kan for eksempel være at barnets forsørger mister sin økonomiske forsørgerevne.
Utleie avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen. Utleieplassen kan tilbys barn som har best prioritet etter reglene om opptak.

4.6    Oppsigelse av barnehageplass:
En barnehageplass skal sies opp skriftlig med 1 måneds varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. påfølgende måned.
Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden hvis plassen ikke kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av et annet barn før oppsigelsestiden er utløp.
Dersom et barn skal slutte etter 15 mai, må det betales for plass ut juni måned.
    
5    Arealutnytting
Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til minimum 5,0 kvm netto pr. barn. Hvor mange barn som ut ifra dette skal ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende arealutnytting gjelder til enhver tid ”Lov om barnehager”.

6    Åpningstider
Barnehagen holder åpen fem dager i uka, 10 timer pr. dag.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl.12.00 Julaften og nyttårsaften har barnehagen stengt. Barnehagen holdes også stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid.

7    Ferie
Barnehagen holdes åpen hele året, bortsett fra uke 29 og 30, hvor barnehagen har stengt. Alle barn skal ha minst 5 uker ferie i løpet av et år. I disse ukene er 5 planleggingsdager inkludert.


8    Betaling
Barnehagen forholder seg til maksimalgrensen fastlagt av departementet. Dersom barnehagen velger en annen betalingsordningj.fr. de muligheter som ligger i forskriften blir dette bestemt av foreldrerådet.
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.


9    Mat
Barnehagen servere mat, melk og frukt hver dag. Varmmat blir servert 1 dag pr. uke. Det er samarbeidsutvalget som fastsetter gjeldene takst for matpenger.

10    Helsemessige forhold/fravær
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen. Barn som er syke må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet holdes hjemme.

11    Ansvar
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Samarbeidsutvalget er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna. Levering og henting av barna er foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet.
Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal henter barnet.
Samvirkeforetaket har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.
Personalet må ikke ta med barnet som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten at det benyttes forskriftmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

12    Mislighold
Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte månedlige foreldrebetalingen til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barnet mister plassen i barnehagen.
Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette påfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å betale denne ekstra kostnaden.

13    Endring av Gapatrostens driftsvedtekter.
Disse driftsvedtektene er behandlet av samarbeidsutvalget på Gapatrosten og vedtatt av samarbeidsutvalget 10 september 2012.


Gapatrosten barnehage SA | Gunnar Reiss Andersensgate 12, 3259 Larvik | Tlf. 33 18 24 06 | siri@gapatrosten.no