Kort om Gapatrosten

Gapatrosten barnehage er en privat foreldreeid barnehage. Vi ligger fint til på yttersjølia i Larvik, omringet av flott nærmiljø og flere skogsområder med blant annet eget lavvo område. Gapatrosten barnehage består av 4 avdelinger og tar imot barn i alder 0-6 år. Barnehagen drives som samvirkeforetak og er en ideell barnehage. Barnehagen drives av foreldrebetaling og offentlig tilskudd og all inntekt til barnehager går til å utvikle gode tilbud til barn og foreldre. I Gapatrosten barnehage tas det ikke ut utbytte av driften i noe ledd.

I Gapatrosten barnehage er vi opptatt av at barna skal ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter naturen vi omgir oss med og relasjoner vi har til hverandre. Å få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold er sentralt for og vi legger til rette for at barn får minnerike naturopplevelser og tar vare på naturen.

Leken har en fremtredende plass i barnas liv på Gapatrosten. Vi er opptatt av at barn skal oppleve glede gjennom leken samtidig som de lærer. Deltakelse i lek og samvær med venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Vi mener at barn lærer og utvikler sammensatt kompetanse gjennom lek.

Barnehagens innhold og arbeidsmåte er inspirert av Reggio Emilio filosofien og skal kjennetegnes gjennom å arbeide med tema over tid, sikre at barn aktivt undersøker og utforsker, stimulere til bruk av fantasien, stor vekt på skapende arbeid og grunnleggende dokumentasjon av arbeidet i form av utstilling og publikasjon.

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelse og mobbing. Gjennom prosjektet «Jeg er meg» skal vi øke kunnskap og bevissthet om barns naturlig seksuelle utvikling. Målet er å gi barn kunnskap om egen og andres kropp og følelse, kunne si ifra og sette grenser, vise respekt for mangfold, bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter og bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne.