Vedtekter for samvirkeforetaket Gapatrosten Barnehage SA

Organisasjonsnummer 977 339 030
Vedtatt på konstituerende årsmøte 24 oktober 1995.
Sist endret på ekstraordnært årsmøte 9 oktober 2012

1.         Sammenslutningsform, foretaksnavn og foretningskontor
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Gapatrosten Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Larvik Kommune.

2.    Formål
Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket.
Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3.    Medlemskap
Medlemskap i foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

    Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent
    Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd
    Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi medlemmene varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, såfremt medlemmet utrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styrer har fastsatt til formålet.

4.    Utmelding
Et medlem plikter skriftlig å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret.

Har medlemmet flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt med mindre annet er avtale med styret.

Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftelige utmeldingen kom frem til foretaket.

5    Styret
Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer. Daglig leder er fast sekretær for styret.
Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styrets medlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøte.
    Styret velger selv styreleder blant sine medlemmer.

6. 6    Styrets oppgaver
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.
Styret skal føre protokoll over Styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.
    Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
    Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten og orientere om budsjettet på årsmøtet.
Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.
Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.
Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser derom en eller flere av styremedlemmene krever det.
Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.
    Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.
    Styret skal utarbeide styreinstruks.

7    Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken.
Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmene som er med på behandlingen av en sak har stemt for. Står stemmene likt gjelder det som styrets leder eller stedfortreder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av styremedlemmene.
Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møteleder har stemt for.

8    Daglig leder
Foretakets daglige leder ansettes av styret.
Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.
Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på et styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.
Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldene lover og forskrifter.
Daglig leder skal minst hver fjerde måned i møte eller skriftlig gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.
Daglig leder er fast sekretær for styret.
Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

9    Årsmøte
    Årsmøte er foretakets øverste organ.
    Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år.
Styret skal kalle inn til ekstraordinært møte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 10 % av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
    Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøte velger en annen møteleder.

10    Innkalling til årsmøtet
    Styret innkaller til årsmøtet med minst 2 ukers varsel.
Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøte skal behandle, samt tid og sted for møte. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.
Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøte skal meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet holdes.

11    Saker som skal behandles på årsmøtet
Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.
Valg av referent
Valg av to personer til å underskrive protokollen
Gjennomgang av styrets årsmelding.
Godkjennelse av årsregnskap.
Valg av styremedlemmer.
Valg av revisor.
Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
Eventuelt forslag til oppløsning.
Andre saker som er korrekt meldt inn til behandling.

12    Stemmeregler for årsmøtet
Hvert medlem har en stemme på årsmøtet, med mindre noe annet er bestemt. Hvert medlem kan møte med fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.
En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilsted for at årsmøte skal være beslutningsdyktig.

13    Vedtektsendring
    Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

14    Oppløsning og avvikling
    Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.
    Gjenværende midler skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

15    Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)
Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr 81 i punkt 16.